dimanche 9 août 2015

Molecular psychiatry

Divergent Urinary Metabolic Phenotypes between Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder Identified by a Combined GC–MS and NMR Spectroscopic Metabonomic Approach

Jian-jun Chen, Chan-juan Zhou, Zhao Liu, Yu-ying Fu, Peng Zheng, De-yu Yang, Qi Li, Jun Mu, You-dong Wei, Jing-jing Zhou, Hua Huang and Peng Xie*

*E-mail: xiepeng@cqmu.edu.cn. Tel: +86-23-68485490. Fax: +86-23-68485111.

 
Paperblog